Pravila

Omladinsko studentska zadruga “Profil 011” Beograd savetuje svakog potencijalnog zadrugara, kao i zainteresovane poslodavce da se prethodno informišu kako bi koristili pogodnosti, a izbegli neprijatosti kada je u pitanju radno angažovanje preko omladinsko studentskih zadruga. U tom smislu izdvajamo, po našem mišljenju, najbitnije izvode iz zakonske regulative. Takođe upućujemo na pojedinačno pobrojane propise koji vam mogu dati detaljnija pojašnjenja ove materije.

OPŠTE ODREDBE
Zadruga se osniva sa ciljem da zadrugarima omogući da svojim radom ostvare dopunska sredstva za zadovoljavanje socijalnih, kulturnih, intelektualnih, obrazovnih, sportskih i drugih ličnih i zajedničkih potreba. Zadruga obezbeđuje zadrugarima odgovarajuću pravnu i socijalnu sigurnost za vreme radnog angažovanja. Organizovanim radom preko zadruge, zadrugari obezbeđuju zaradu i sigurnost isplate, odgovarajuće uslove za rad i zaštitu na radu, viši zajednički standard, zadružnu solidarnost, sticanje radnih navika i praktičnih znanja potrebnih za stalno zaposlenje.

DELATNOST
Predmet poslovanja (delatnost) zadruge jeste organizovanje zadrugara radi obavljanja povremenih, privremenih i sezonskih poslova za potrebe poslodavca, kao i poslova privremene zamene odsutnog radnika, povećanog obima rada, odnosno poslova iz delatnosti i van delatnosti poslodavca, za koje se ne zasniva radni odnos ili dok traje postupak prijema u radni odnos. Poslodavac može biti svako poslovno sposobno, domaće i strano, pravno i fizičko lice, uključujući radnje, preduzetnike i slično.

USLOVI I NAČIN STICANJA STATUSA ZADRUGARA
Zadrugar može biti student, učenik i nezaposleno lice od 15 do 30 godina starosti. Uz zahtev za sticanje statusa zadrugara podnose se dokazi o ispunjenju uslova (lična karta, indeks, potvrda škole, potvrda o nezaposlenosti ili drugi odgovarajući dokazi). Isto lice ne može biti istovremeno zadrugar u više omladinskih i studentskih zadruga. Na početku svake kalendarske godine zadrugari podnose dokaze da ispunjavaju uslove propisane za sticanje svojstva zadrugara (obnova članstva).

NAČIN PRESTANKA STATUSA ZADRUGARA
Zadrugaru prestaje status zadrugara istupanjem iz zadruge, isključenjem iz zadruge, zasnivanjem radnog odnosa, nepodnošenjem dokaza da ispunjava uslove za status zadrugara (ne obnovi članstvo), smrću i prestankom rada zadruge.

 

PROPISI KOJI SE ODNOSE NA RAD I POSLOVANJE OMLADINSKIH I STUDENTSKIH ZADRUGA

  • Zakon o zadrugama (sl.list SRJ br. 41/96 i 12/98),
  • Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva (sl.list SRJ br.20/98),
  • Zakon o radu (sl.gl.RS br. 24/05),
  • Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (sl.gl.RS br. 34/03, 42/03),
  • Zakon o zdravstvenom osiguranju (sl.gl.RS br.107/05),
  • Zakon o porezu na dohodak građana ( sl.gl.br.24/01, 80/02),
  • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (sl.gl.RS br.84/04),
  • Zakon o PDV-u (sl.gl.RS br. 84/04).

 

 

Translator

Oglasi

Usluge